Политика на поверителност и защита на личните данни

Информационната политика на поверителност и защита на личните данни обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за защита на личните данни.

1.       Магтрейд – АБВ ЕООД и нашата Информационна политика на поверителност и защита на личните данни

Магтрейд – АБВ ЕООД, ЕИК 831524891, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, р-н Люлин, бл. 333, вх. 1е собственик на сайта www.magtrade.net. Ние целим да гарантираме спазване на неприкосновеността на личността и защита на личните данни на всички лица, с чиито данни имаме досег.

Тази Информационна политика на поверителност и защита на личните данни Ви предоставя информация за това как ние обработваме лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате нашата интернет страница и когато използвате нашите услуги.

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

Магтрейд – АБВ ЕООД е администраторът на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни, съгласно тази информационна политика. Може да се свържете с нас на адрес:

гр. София 1000, р-н Люлин, бл. 333, вх. 1 или на ел. поща: info@magtrade.net

2.       Лични данни, които обработваме

Магтрейд – АБВ ЕООД обработва различни видове лични данни в зависимост от отношенията, които имаме с вас. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която създаваме или получаваме от други субекти, когато предоставяме услуги на Вас или на други клиенти.

Ние ще разполагаме с различни видове лични данни, ако сте клиент, бъдещ клиент, посетител на нашия уебсайт, или сте направили запитване за нашите услуги. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.  Категории данни Описание Източник на личните данни
Данни за адреси Това включва адреси за доставка по направени Поръчки през сайта и адреси за фактуриране Тази информация се предоставя от Вас, когато Поръчка в Платформата. Информацията е налична в потребителския профил.
История на контакти с нас Това са подробности за всяко запитване или обратна връзка, което сте направили и може да включва копия от кореспонденция с нас. Вие ни предоставите тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване през Платформата или имейл или сте ни предоставили обратна връзка през Платформата или по имейл.
Финансова информация Данни за Вашите плащания и информация за плащане, например банка и банкова сметка. Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато заплащате нашите услуги или разноски към трети страни.
Също така може да получим информация от трети страни, като например банки, когато получаваме плащане на предоставена услуга или възстановяване на разноски, направени от ваше име.

3.       Какви лични данни събираме през нашия уебсайт?

По принцип не сте длъжни да ни предоставяте лични данни, когато разглеждате нашия уебсайт. Моля, вземете под внимание, че ако решите да не ни предоставите такива данни, може да не успеете да завършите покупка на сайта ни.

4.       Как обработваме Вашите лични данни?

Магтрейд – АБВ ЕООД обработва лични данни за редица различни цели. Ще обработваме Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени в таблицата по-долу.

В зависимост от това как взаимодействате с нашия Сайт, т.е. в зависимост от услугите, продуктите или функционалности, които желаете да ползвате, ние ще обработим вашите лични данни за следните цели:

Цел Правно основание за обработването
За подаване на Поръчка, сключване на договор за покупка на стока през сайта. За да закупите Продукт е необходимо да се регистрира Поръчка от Вас чрез сайта. Когато закупувате Продукт Вие сключвате договор с нас. (легитимен интерес)

За да направим връзката между Вашата Поръчка и нас с цел да изпълним договора си. (легитимен интерес)

За целите на фактурирането на направените от Вас Поръчки.(легитимен интерес)

За проследяване на направените, но все още неизпълнение Поръчки. (договор/легитимен интерес)

 За отчитане на направени и изпълнени поръчки към нас

Връщане – За да предоставим информация на извършено връщане на Продукт или направена рекламация. (легитимен интерес)

За комуникация по запитвания, оплаквания, рекламации или жалби

 

 

Легитимен интерес – може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да се справим и да разрешим всяко запитване, рекламация, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго лице.
Запитвания относно Вашите права по защита на личните данни. Легитимен интерес – може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да отговорим на  всяко запитване, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.

5.       С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешни

Съответните служители на Магтрейд – АБВ ЕООД имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се свържете с нас с въпрос или жалба, информацията Ви ще бъде видяна от съответните служители в екипите ни за обслужване на клиенти.

Категориите получатели извън Магтрейд – АБВ ЕООД са изброени по-долу:

Избрани трети страни

Магтрейд – АБВ ЕООД може да споделя лични данни с други организации или публични органи при изпълнение на свои законови задължения, например: полицията, правоприлагащите органи и други органи, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на гражданите.

6.       Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Политиката на Магтрейд – АБВ ЕООД е да съхранява информация само докато е необходима за целта или целите, за които я използваме. Правни и регулаторни изисквания – например, когато Магтрейд – АБВ ЕООД трябва да се съобрази с изисквания на закона или в случай на потенциални искове, напр. ще обработим данните за вашите поръчки докато не изтекат сроковете за отказ от покупката, сроковете за рекламация и т.н.

7.       Какви са моите права?

Ако желаете да упражнявате индивидуалните си права по отношение на личните Ви данни, моля, свържете се с екипа ни за защита на лични данни: info@magtrade.net

8.       Интернет страница и cookies

Може да записваме информация за устройствата, използвани за достъп до нашите интернет страници, както и информация за използването на тези интернет страници, както и посетените от Вас страници. Ние също използваме „бисквитки“, за да получим информация за това как се използват нашите интернет страници. „Бисквитките“ са текстови файлове, оставяни от ИЛИ на Вашия компютър, когато използвате интернет страница. За подробности относно „cookies“, използвани от Магтрейд – АБВ ЕООД, , моля, Вижте Правилата за „cookies“:

9.       Как да се свържете с нас?

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +359 899 811 811; по електронна поща на адрес info@magtrade.net или по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. Мюнхен 10А.

10.   Мога ли да се оплача пред надзорен орган и как?

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните на адрес

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

11.   Промени на Информационната политика за защита на лични данни

Ние ще следим Информационната политика за защита на лични данни и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване или при наличие на нови регулаторни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Информационната политика ще Ви съобщим кога е актуализирана за последен път.